Generalforsamling 2017 - referat

 

Generalforsamling i Ry Fodbold blev afholdt den 12. september 2017 kl. 19.00

Referent: Steffen Ulsø Knudsen

 

1. Valg af dirigent

 • Henrik Ortvad valgt som dirigent

 • Henrik konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt

 

2. Aflæggelse af beretning

 • Jens fremlægger beretning for året. 

 • Spørgsmål om drift af kunstbanen. Det præciseres, at drift af kunstbane er kommunen

 • Beretningen godkendes 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab

 • Fra dette regnskabsår føres posteringer af Ry Revision. Ligeledes er det Ry Revision, som opstiller regnskabet. Ole fremhæver, at det er en fordel, at en ekstern part også kvalitetssikrer

 • Ry Revision har på nogle punkter konteret anderledes end tidligere, men det vurderes ikke at have betydning for det samlede regnskab

 • Der er ingen spørgsmål til regnskabet

 • Regnskabet godkendes

 

4. Indkommende forslag

 • Der er ikke indkommet nogle forslag

 

5. Valg af hhv 2 bestyrelsesmedlemmer

 • Jens Aavild ønsker ikke at genopstille

 • Preben Larsen modtager genvalg

 • Claus Meyer vælges bestyrelsesmedlem

 

6. Valg af 2 suppleanter

 • Lars Christensen stiller op som 1. Suppleant.

 • Signe Krøjgaard stiller op som 2. suppleant

 • Steffen Ulsø Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

 • Lars Christensen indtræder i bestyrelsen.

 • Steffen Ulsø Knudsen er fremadrettet 2. Suppleant

 • Signe Krøjgaard er  1. suppleant

 

Ny bestyrelse er derfor:

 • Peter Kilden Grøn

 • Casper Dalhoff

 • Preben Larsen

 • Lars Christensen

 • Claus Meyer

Suppleanter:

 • 1. suppleant: Signe Krøjgaard

 • 2. suppleant: Steffen Ulsø Knudsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde.

 

7. Valg af 2 revisorer

 • Peter Lauridsen vælges

 • Torben Larsen vælges

 

8. Valg af 1 revisorsuppleant

 • Henrik Ortvad vælges

 

9. Eventuelt

Følgende emner blev debateret. Bestyrelsen tager alle input med i det videre arbejde.

Spørgsmål omkring klubbens holdning til holdninger/signaler fra trænere om forventninger om at A-holdsspillere fokuserer på fodbold og må fravælge andre sportsgrene på højeste niveau. Bestyrelsen opfordres til at formulere en holdning i klubben.

Problemstilling omkring efterskole-alder, hvor mange spillere forsvinder. Kan bestyrelsen arbejde med et tilbud der kan fastholde denne gruppe.

Spørgsmål om klubben har lyst til at indgå i dialog omkring musikevent til Ry Outdoor på banerne. Der vil blive taget kontakt til bestyrelsen om dette.