Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Ry Fodbold og dens hjemsted er Ry. Foreningens formål er ved fodbold og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Alle der opfylder betingelserne i § 10 og 12, kan blive medlem af foreningen. 

§ 2 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 myndige personer ved valg på generalforsamlingen. 

§ 3 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af 2 h.h.v 3 bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Valg af 1 revisorsuppleant 
9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 

§ 4 
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og evt. kasserer. (Hvis ikke vil denne ydelse bleve hentet uden for bestyrelsen) 

§ 5 
Generalforsamlingen skal varsles med mindst 14 dages forud, og den er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. På generalforsamlingen afgøres forslagene ved almindelig stemme-flerhed. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig indgives til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag offentliggøres på Ry Fodbolds hjemmeside (www.ryfodbold.dk), og kan rekvireres hos foreningens formand. 

§ 6 
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til medlemmer under 16 år og frivillige trænere/ledere har stemmeret. Hver fremmødt person kan dog max afgive èn stemme. 

§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når den finder det fornødent eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 50 af de stemmeberettigede. Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling. 

§ 8 
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme der er afgørende. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

§ 9 
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden 

§ 10 
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til kasserer, hvorefter skriftlig indmeldelse finder sted. Den indmeldte, såvel ungdoms- som seniorspiller forpligter sig til at indestå for min. 6. mdrs. kontingent. (Forår / Efterår). Foreningens medlemmer er kontingentpligtige indtil skriftlig udmeldelse finder sted. 

§ 11 
Kontingentet for såvel aktive som passive spiller fastsættes af bestyrelsen. 

§ 12 
Ved foreningens konkurrencer og sammenkomster skal medlemmerne udvise god og sømmelig opførsel. Såfremt et medlem ved sin opførsel eller handling skader foreningens interesser, kan vedkommende idømmes karantæne eller udelukkes af foreningen. 

§ 13 
Foreningens regnskab går fra 1. juli til 30. juni. 

§ 14 
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. 

§ 15 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når den finder det fornødent eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 50 af de stemmeberettigede. Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.