Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ry Fodbold, er stiftet den 1901 og har hjemsted i Ry, Skanderborg kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er ved fodbold og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et med-ansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Alle der opfylder §2 og §7 kan optages som medlem. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestem-melse.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer og foretages som oplyst af bestyrelsen, f.eks. på foreningens hjemmeside.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Ved udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Ved eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel og udsendes via foreningens medier, herunder hjemmesiden.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til med-lemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Forældre kan stemme for børn under 13 år, der ikke har stemmeret.

§ 10 Dagsorden - ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, hvis fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen vedligeholder en protokol over beslutninger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en Næstformand og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over DKK 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end DKK 20.000 godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede med-lemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 23.september 2021

Luk